Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น -นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน /ผอ.ศอ.จอส.อ.นิคมน้ำอูน พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ อบต.ทุกแห่ง ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำในพื้นที่ ,นักเรียน, นักศึกษา, จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ หาดไทยเจริญ บ้านไทยเจริญ หมู่ 10 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน จำนวน 200 คน -ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อย่างเคร่งครัด

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น -นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วย ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคง/จิตอาสา 904.,จิตอาสาพระราชทาน, เจ้าหน้าที่ อส. ,ผรส.และอบต.หนองปลิง ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดหอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน -ผลการปฏิบัติ: หอประชุมได้รับการทำความสะอาด พร้อมรองรับการจัดกิจกรรมในพื้นที่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อำเภอนิคมน้ำอูน เพื่อรับทราบสถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด 2019 ในพื้นที่ และการพิจารณา หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน โดยมีคณะกรรมการฯ ผอ.โรงเรียน ทุกแห่ง และผู้แทน อบต.ในพื้นที่ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อำเภอนิคมน้ำอูน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ถุงยังชีพ ที่จำเป็นในการใช้ชีวิต สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ ผู้สูงอายุและ ผู้พิการ ที่มีความยากลำบากในการดำรงชีพ ในพื้นที่

อำเภอนิคมน้ำอูน -เมื่อวัน…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน/ผอ.ศอ.จอส.อ.นิคมน้ำอูน พร้อมด้วยส่วนราชการในพจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ แหล่งเก็บกักน้ำสาธารณะประโยชน์ -มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 150  คน -ผลการปฏิบัติ : แหล่งเก็บกักน้ำสาธารณะประโยชน์ มีความสะอาดและเรียบร้อย

อำเภอนิคมน้ำอูน เมื่อวันท…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 อำเภอนิคมน้ำอูน จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันปิยมหาราช นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน ผอ.ศอ.จอส.อ.นิคมน้ำอูน พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา 904 /จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในวันปิยมหาราช -มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 70  คน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่

แผนพัฒนาอำเภอ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธาน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” มอบถุงยังชีพ จำนวน 30 ชุด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 ส่งมอบให้กับผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อไปช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสหรือได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 3 มิถุนายน 2564 เว…

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

ผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

ฝ่ายความมั่นคง

Continue Reading...