Posted in โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มงานทะเบียนและบัตร

Continue Reading...
Posted in โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 1 เมษายน2564 นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอนิคมน้ำอูน มอบหมายให้ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 ตำบลนิคมน้ำอูน และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลหนองปลิง เป็นผู้แทนนายกเหล่ากาชาด จ.สกลนคร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและ มอบถุงยังชีพ ให้กับราษฎรผู้ประสบภัยพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง บ้านเรือน ได้รับความเสียหายและฟ้าผ่าสัตวเสียงตาย พื้นที่หมู่ 10 ตำบลนิคมน้ำอูน และ หมู่ 2 ต.หนองปลิง. รวมจำนวน 4 ครัวเรือน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (10-16 เม.ย.64)โดยมีคณะทำงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอนิคมน้ำอูนชั้น 2

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

แบบบันทึกขอคำปรึกษา (แบบ ศดธ.4)

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

แบบสรุปผลการดำเนินงาน (แบบ ศดธ. 3)

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

ใบนำส่งเรื่องร้องเรียน (แบบ ศดธ. 2)

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

บันทึกคำร้องทุกข์ (แบบ ศดธ. 1)

Continue Reading...
Posted in เอกสารเผยแพร่

บันทึกการตรวจฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลากตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

Continue Reading...