Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Kick Off)โดยมีนายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ณ ป่าชุมชน บ้านดงภูทอง หมู่ที่7 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน เนื้อที่ปลูก จำนวน 20 ไร่ ดำเนินการปลูกต้นไม้ ประเภท ต้นสักทอง ต้นยางนา และต้นประดู่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

อำเภอนิคมน้ำอูน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอนิคมน้ำอูน ,พร้อมด้วย นายกิตติวัชร์ แยบดี ปลัดอาวุโส ,นายบรรจบ กุลชโร ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคง/จิตอาสา 904 ,จิตอาสาพระราชทาน และผู้นำในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ หอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน( ศูนย์ ci) -โดยมี จิตอาสาพระราชทานและผู้นำในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้(29 เม.ย.65) เวลา 09.00 น นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง /จิตอาสา904, จิตอาสาพระราชทาน กำนัน ตำบลนิคมน้ำอูน ผู้ใหญ่บ้านและ ผช. หมู่ 7 ตำบลนิคมน้ำอูน ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และ ถุงยั่งชีพกาชาดและมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ในพื้นที่หมู่ 7 บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูนปฏิบัติภารกิจที่สำคัญดังนี้ -เวลา 10.00 -16.00 นให้การต้อนรับและร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวุฒิสภาในการลงพื้นที่ตรวจติดตามงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมและให้การต้อนรับ -เวลา 16.30 น.ลงพื้นที่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ และผู้นำ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลหนองปลิง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. โดยการอำนวยการของ นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน สั่งการให้ นายบรรจบ กุลชโร ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย จนท.อส. บูรณาการร่วม สภ.นิคมน้ำอุ่น และรพ.นิคมน้ำอูน ประชุมวางแผน แนวทางการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.นิคมน้ำอูน และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีทะเลาะวิวาทใน รพ.นิคมน้ำอูน ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้ 12 เม.ย. 65 เวลา 08.30 น. นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอ นิคมน้ำอูน/ผอ.ศปถ.อ. เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 และมอบสิ่งของบำรุงด่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ ป้อมยามจารุวัณ สภ.นิคมน้ำอูน หมู่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน โดยมี พ.ต.อ.กีรติกร อมรพัฒน์ภาคิน ผกก.สภ.นิคมน้ำอูน พ.ต.ท.เชี่ยวชาญ จำปาเมืองสวป.ฯ ,ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จนท.ตำรวจ อส.,กู้ภัย ,อสม. ภาคีเครือข่าย ,จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธี

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้(11 เม.ย.65) เวลา 17.30 น. นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วยนายบรรจบ กุลชโร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและจนท.อส.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม จุดตรวจหลัก จุดบริการและด่านชุมชนในพื้นที่ พร้อมมอบสิ่งของบำรุงด่าน/จุดตรวจเพื่อเป็นขัวญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาซาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นางวรรณิดา มั่นคง ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทน นายอำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วยพัฒนาชุมชนอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ป่วยติด เตียง จำนวน ๓ ราย ในพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

อ.นิคมน้ำอูน: วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. – 12.00 น. นางวรรณิดา มั่นคง รักษาราชการแทนอำเภอนิคมน้ำอูนร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา จังหวัดสกลนคร ในการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 143 ราย ได้โลหิต 57,200 ซีซี ในการนี้ อำเภอนิคมน้ำอูนได้จัดหาของรางวัลและของชำร่วยให้กับผู้รับบริจาคโลหิตทุกราย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 🙏🙏

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 18 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 นเป็นต้นไป นางวรรณิดา มั่นคง ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอนิคมน้ำอูน พร้อมด้วยนายบรรจบ กุลชโร ปลัดอําเภอ /จิตอาสา 904, พัฒนาการอำเภอนิคมน้ำอูน เกษตรตำบล ,ผอ. รพ. สต., กำนันตำบลนิคมน้ำอูน และเจ้าหน้าที่ อบต. นิคมน้ำอูน ร่วมกันลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ตรวจสอบข้อมูล และจำแนกครัวเรือนผู้มีรายน้อยเป้าหมาย (ศจพ.)พื้นที่หมู่ 2 และหมู่ 9 ตำบลนิคมน้ำอูน และมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ยากไร้จำนวน 5 คน

Continue Reading...