Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน/ กรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดสกลนคร ประธานในพิธี ร่วมกับ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดสกลนคร, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, จิตอาสา904 และจิตอาสาพระราชทานฯลฯ ร่วมประกอบพิธีมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือ ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดถนนภายในหมู่บ้านและ รอบหมู่บ้าน

**ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอนิ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายจรัลกลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธาน จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อพัฒนาคลองส่งน้ำชลประทาน หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน และปรับปรุงทาสี ทางข้ามถนนของโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถานการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17.30 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ นาย อำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธาน พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่ม และพิธีถวาย พระพรชัยมงคลในกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ นางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอนิคม น้ำอูน โดยมี หัวหน้าส่วน ราชการ ข้าราชการ ตำรวจ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ สถาน การศึกษา องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่ บ้าน และประชาชนชาว อำเภอนิคมน้ำอูนเข้าร่วม พิธี 200 คน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ นาย อำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธาน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยฝ่าย รักษาความสงบเข้าประชุม โดยพร้อมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้มีการแจ้งข้อราชการ มอบหนังสือสำคัญแสดงหลัก ฐานการเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ มอบ ประกาศเกียรติคุณให้พลเมืองดี สมควรแก่การยกย่องและรับ มอบสิ่งของจาก กทบ. อ.นิคมน้ำอูนเพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

***อำเภอนิคมน้ำอูน*** วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน กล่าวต้อนรับคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น และกิจกรรมเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2565 รอบกลั่นกรองในระดับโซนกลาง ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองเบญจ หมู่ที่ 5 ต.นิคมน้ำอูน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอนิคมน้ำอูน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน และประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 24 พ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน/สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสกลนคร มอบจักรยานจำนวน 4 คัน ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นในการใช้จักรยานเพื่อเดินทางไปโรงเรียน และถือโอกาสเยี่ยมโรงเรียน นักเรียน รับฟังปัญหา และประสานความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนอำเภอนิคมน้ำอูนต่อไปครับ

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูนเป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอนิคมน้ำอูน ในระดับหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนอำเภอนิคมน้ำอูน โดยมีนายนายกิตติวัชร์ แยบดี ปลัดอาวุโส ร่วมกับนายเอกพิสิฐ ธีรนันท์ภาคิน ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เข้าร่วมอบรม จำนวน 90 คน ณ หอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

***อำเภอนิคมน้ำอูน*** 20 พ.ค. 65 เวลา 16.00 น. โดยการอำนวยการของ นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน และนายกิตติวัชร์ แยบดี ปลัดอาวุโส สั่งการให้ นายบรรจบ กุลโร ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย อส. /ชรบ. /ผรส. ออกตรวจพื้นที่ สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ,การตัดไม้ทำลายป่า และยาเสพติด พื้นที่หมู่ 6 ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน **ผลการปฎิบัติ:** เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ปรากฏการกระทำผิดกฎหมาย**

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันนี้ (20 พ.ค.65) เวลา 10.00น. นานจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ เรื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ ปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ณ ป่าชุมชน บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร พื้นทีประมาณ5 ไร่ ต้นไม้ 1000 ต้น ผูร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

Continue Reading...