นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน/ผอ.ศอ.จอส.อ.นิคมน้ำอูน พร้อมด้วยส่วนราชการในพจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ แหล่งเก็บกักน้ำสาธารณะประโยชน์ -มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 150  คน -ผลการปฏิบัติ : แหล่งเก็บกักน้ำสาธารณะประโยชน์ มีความสะอาดและเรียบร้อย

อำเภอนิคมน้ำอูน
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น
นายวิชาญ ดาทุมมา นายอำเภอนิคมน้ำอูน/ผอ.ศอ.จอส.อ.นิคมน้ำอูน พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน /จิตอาสา 904 /จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ แหล่งเก็บกักน้ำสาธารณะประโยชน์
-มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 150  คน
-ผลการปฏิบัติ : แหล่งเก็บกักน้ำสาธารณะประโยชน์ มีความสะอาดและเรียบร้อย

Share:

Author: mungmee