วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. นางวรรณิดา มั่นคง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอนิคมน้ำอูน ปฏิบัติราชการ ดังนี้ 1. ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในโอกาสที่เดินทางมามอบนโยบาย และตรวจเยี่ยม เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆ ในพื้นที่อำเภอนิคมน้ำอูน ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 2. เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา พร้อมนี้ได้ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2565 2.2 มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นกำนัน ให้แก่ นายอภิวัฒน์ ไชยยศ กำนันตำบลนิคมน้ำอูน 2.3 มอบใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลหมู่บ้านเข้มแข็ง ตามแนวทางแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง “หมู่บ้าน อยู่เย็น” ระดับอำเภอ และระดับตำบล 2.4 มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน หมู่บ้านละ 1 ทุน รวม 29 ทุน โดยทุนการศึกษานำมาจากการแบ่งจัดสรรมาจากการจัดทำบุญประทายข้าวเปลือกประจำปี 2565 ของอำเภอ

Share:

Author: mungmee