วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ นายแพทย์วิศณุ วิทยาบำรุง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (Kick Off)โดยมีนายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ณ ป่าชุมชน บ้านดงภูทอง หมู่ที่7 ต.สุวรรณคาม อ.นิคมน้ำอูน เนื้อที่ปลูก จำนวน 20 ไร่ ดำเนินการปลูกต้นไม้ ประเภท ต้นสักทอง ต้นยางนา และต้นประดู่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Share:

Author: mungmee