วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายชานน วาสิกศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”(หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับจังหวัด ณ ศาลาวัดชัยมงคล บ้านดงสว่าง หมู่ 7 ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมน้ำอูน ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนบ้านดงสว่างให้การต้อนรับ เวลา 11.30 น.เป็นต้นไป นายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชมสวนและแนะนำเกษตรกร รายนายประจักษ์ พจนา เกษตรกรตัวอย่างผู้ประสบความสำเร็จในการทดลองปลูก ทุเรียน เงาะ มังคุด กล้วยหอม ณ บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: mungmee