วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน/ผอ.ศอ.จอส.อ.นิคมน้ำอูน มอบหมายให้นายอภิรุณ แก้วไพทูรย์ พร้อมด้วยนายบรรจบ กุลชโร ปลัดอำเภอจัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมบ้านพักผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสและยากจนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนบ้านพักอาศัยชำรุดทรุดโทรม รายนางสาวอิรพร จันทรวิจิตร บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 4 บ้านทรายคำ ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนครโดยมี จิตอาสา 904 จิตอาสาพระราชทาน อส. ประชาชนจิตอสา จำนวน 50 คน ร่วมดำเนินกิจกรรม เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูน/ผอ.ศอ.จอส.อ.นิคมน้ำอูน ออกตรวจความเรียบร้อย ให้คำแนะนำ และให้กำลังใจ ผู้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมบ้านพักผู้ยากไร้

Share:

Author: mungmee