วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ นายอำเภอนิคมน้ำอูนเป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอนิคมน้ำอูน ในระดับหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนอำเภอนิคมน้ำอูน โดยมีนายนายกิตติวัชร์ แยบดี ปลัดอาวุโส ร่วมกับนายเอกพิสิฐ ธีรนันท์ภาคิน ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล เข้าร่วมอบรม จำนวน 90 คน ณ หอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

Share:

Author: mungmee