วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายจรัล กลางประดิษฐ นาย อำเภอนิคมน้ำอูน เป็นประธาน ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ณ หอประชุมอำเภอนิคมน้ำอูน โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยฝ่าย รักษาความสงบเข้าประชุม โดยพร้อมโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้มีการแจ้งข้อราชการ มอบหนังสือสำคัญแสดงหลัก ฐานการเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ มอบ ประกาศเกียรติคุณให้พลเมืองดี สมควรแก่การยกย่องและรับ มอบสิ่งของจาก กทบ. อ.นิคมน้ำอูนเพื่อช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาสต่อไป

Share:

Author: mungmee