กิจกรรมการแสดงดนตรี ของนักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ณ บริเวณตลาดประชารัฐ

เมื่อวันที่ 24 ก.พ 64 ตั้งแต่เวลา 15.30 -17.00 น. นายพลกฤษ เรืองสุกใส นายอำเภอนิคมน้ำอูน มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ,พัฒนาการอำเภอ ,โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา อบต.หนองปลิง จัดกิจกรรม การแสดงดนตรี ของนักเรียนโรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา ณ บริเวณตลาดประชารัฐ ต.หนองปลิง เพื่อเป็นการส่งเสริม ให้กลุ่มเยาวชน ฯได้มีการแสดงออก ซึ่งเป็นการ ขับเคลื่อนกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE ในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯ

Share:

Author: mungmee